Политика за поверителност Музейко

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Кои сме ние? Музейко е първият детски научен център в България с над 130 научни и игрови инсталации и екип от над 40 професионалисти в научната комуникация за деца. Данни за контакт с „Музейко“ ЕООД (Музейко): Местоположение: Република България Адрес: гр. София 1700, ул. „ Прoф. Боян Каменов“ № 3 Телефон: +3592 902 0000 Ел. поща: muzeiko@muzeiko.bg Интернет страница: www.muzeiko.bg Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните: С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук: Ел. поща tony@muzeiko.bg Обща информация Какво представлява Уведомлението за поверителност? Настоящото Уведомление за поверително третиране на личните данни на физическите лица съдържа изискуемата от законодателството информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни на посетителите на сайта, контрагенти, служители и кандидати за работа, както и за правата на тези лица във връзка със защитата на техните лични данни. "Музейко" ЕООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation), Закона за защита на личните данни, както и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

 "Музейко" ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

• събиране за конкретни, изрично указани и легитимни цели;

• свеждане до минимум на събираните данни;

• точност и актуалност на данните;

• ограничение на срока на съхранение, с оглед постигане на целите;

• обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 Основните категории данни, които обработваме са:

• Лична информация – собствено име, фамилия, дата на раждане, както и информация за контакт – адрес за кореспонденция, телефонен номер, ел. поща и др.

• Информация за образователна подготовка – образователна степен, допълнителна квалификация и др.

• Информация за професионален опит – предходни или настоящи организации, в които сте работили, упражняване на свободни професии и др. Във връзка със специфични изисквания за встъпване в трудово правоотношение е възможно обработване на специални категории данни като данни за здравословното състояние, както и лични данни, свързани с присъди.

– Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;

– Данни за Вашето потребителско поведения при посещение на уеб страницата ни, получена чрез използването на Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви. Цели на обработването на лични данни и правни основания Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за реализиране на Ваши права, включително, но не само:

– за да Ви предоставим достъп до услугите/продуктите на нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;

– За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки чрез попълнената контактна форма; В допълнение на горното имаме правно основания да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес. Основание, което дава право на „Музейко“ да обработва личните Ви данни

• „Музейко“ събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за услуги/спонсорство/реклама – на договорно основание.

• „Музейко“ събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

• „Музейко“ обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

• „Музейко“ може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните. Срок за съхранение на Вашите данни В зависимост от основанието, на което обработване личните Ви данни срокът е различен. Данните се съхраняват в архива на „Музейко“ съобразно законовоустановения срок. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законова основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. Изтриват се окончателно (перманентно) от нашата система записите за Вас, както и се унищожават, в случай на наличие – хартиените носители. Източник на данните В зависимост от целите, за които се обработват данни източниците могат да бъдат различни: Пряко от субекта на данни, от публично достъпни източници. Събирането на данни от интернет страницата е с източник субекта на данни. На кого предоставяме Вашите лични данни? Като правило ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, освен в случаи, които са изрично посочени тук. Информация за Вас може да бъде предоставена на трети лица, ако по закон сме задължени да го направим или ако трябва да изпълним наше договорно задължение. „Музейко“ се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети към Вас задължения. „Музейко“ има право да разкрива и предава личните Ви данни на трети лица доколкото съществува необходимост за целите на изпълнение на постъпилото от Вас запитване да бъде предоставено съдействие от трети лица. Това и всяко друго предаване е при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни. За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или пред договорни отношения с Вас е възможно „Музейко“ да разкрие личните Ви данни на следните лица:

– подизпълнители и доставчици на услуги като експерти, консултанти;

– нашите партньори, които са свързани с предоставянето на услугите/продуктите, към които имате интерес; Какви са Вашите права като субект на лични данни? При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни,,докато обработваме личните Ви данни можете да упражните следните права:

– правото на достъп до личните данни, които „Музейко“ обработва за Вас и право да получите копие от тях;

 право да поискате от „Музейко“ личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни или да поискате ние да го направим /право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван/;

– право да искате от „Музейко“ коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на muzeiko@muzeiko.bg;

– право да искате ограничаване на обработката на лични данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

– право да искате заличаване, т.е. изтриване на личните Ви данни от „Музейко“, без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато сте оттеглил своето съгласие;
  • когато сте възразил срещу обработването;
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; 
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
  • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

– правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
– правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на muzeiko@muzeiko.bg;
– правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това; - право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото Уведомление за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка. Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получател), включително извън ЕС и международни организации при обработката на вашите лични данни. За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, подайте искане лично или чрез пълномощник, упълномощен с писмено пълномощно до офис на "Музейко" ЕООД или по ел. поща muzeiko@muzeiko.bg, подписано с електронен подпис или директно до длъжностното лице по защита на данните по електронната му поща. Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация “Музейко“ ЕООД обичайно не предава лични данни на страни извън ЕС или на международни организации. Ако така необходимост възникне субектите ще бъдат своевременно уведомени. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате с жалба Комисията за защита на личните данни, чиито адрес е адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg) в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. 

Управление на бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки, които са технически необходими за функционирането му. Пълното или частично деактивиране на тези бисквитки може да компрометира използването на сайта. Ако ни разрешите, ще използваме и аналитични бисквитки, чрез които събираме статистически данни за посещенията Ви с цел да подобрим работата на сайта. Освен това използваме YouTube, за да показваме видеоклипове. За използваните от YouTube и от социалните медии бисквитки на нашия сайт също се нуждаем от Ваше разрешение. Какво представляват бисквитките и обектите за уеб съхранение и защо ги използваме? С цел предоставянето на персонализирани и адекватна работа нанашият уебсайт и секциите в него, “Музейко” ЕООД има нужда от технология за запаметяване и съхраняване на информация за използването им от Вас. Това става с помощта на т.нар. бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи незначителни количества информация и се съхраняват на Вашия компютър, мобилно или друго устройство или в паметта на Вашия уеб браузър. След това използвания от Вас уеб браузър изпраща тези малки текстови файлове към нашия уебсайт при всяко Ваше посещение, като по този начин ни помага да Ви разпознае и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (език, приели ли сте политиката ни за бисквитки, респ. какви настройки за бисквитките сте избрали, както и други настройки за показване).Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели - подобряване и персонализиране на функционалността на нашия уебсайт. Те не съдържат информация с личен характер и не идентифицират личността на потребителите, като служат единствено за разпознаване на дадено устройство. Информацията, събрана чрез тях, не може да бъде свързана с конкретно лице и не се използва за установяване на самоличността Ви. Въпреки че се отнасят до анонимни данни, “Музейко” ЕООД третира бисквитките  като лични данни, като прилагаме по отношение на тях всички стандарти на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Всички данни, събрани чрез бисквитките, са изцяло под наш контрол. Ние не ги използваме за цели, различни от посочените в настоящото Уведомление. По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете на http://www.aboutcookies.orgВие можете да контролирате и управлявате бисквитките по различни начини. Имайте предвид обаче, че премахването или блокирането на бисквитките и обектите за уеб съхранение може да повлияе на използването на опции в сайта, като ограничи достъпа Ви до определени техни функционалности или съдържание, или дори да възпрепятства достъпа Ви до тях.Видове бисквитки, които използваме на сайта business.muzeiko.bg .

Настройка и управление:

Технически необходими бисквитки: Включени по подразбиране Тези бисквитки правят възможна коректната работа на нашия сайт, тъй като Ви дават възможност да разглеждате информацията в тях и да използвате техните функции. Например, благодарение на тях Ви показваме информацията на нашия уебсайт на избрания от Вас език и др. 

Аналитични бисквитки: Ние използваме аналитични инструменти, които ни дават възможност да разберем каква е посещаемостта на нашия уебсайт, лесно ли работят нашите потребители с тях и какво ги интересува от тяхното съдържание. Събраната чрез тези бисквитки информация се използва изключително и само за статистически цели и няма за цел да бъде използвана за лично идентифициране на потребителите. Ние не получаваме никаква информация за Вашите лични данни. Тези бисквитки ни показват кои страници от нашия уебсайт сте разгледали, дали сте ги посетили през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. Аналитичните инструменти се предоставят от Google Analytics и събраната информация за Вашия IP адрес не се свързва с каквато и да е друга информация, съхранявана от Google.

Бисквитки за прецизно таргетиране: Тези бисквитки не съхраняват лична информация, а съдържат само информация за това как сте използвали нашия уебсайт. Те могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори, за да Ви показват само информация, която е релевантна за Вас. Например, такива са бисквитките на Google, YouTube и др. Други средства за управление на бисквитките. Освен чрез опциите в предходната секция, Вие можете да контролирате и управлявате бисквитките по различни начини, използвайки Вашия браузър. Можете да изтриете всички бисквитки на Вашето устройство, като изчистите историята на сърфирането във Вашия браузър. Това ще премахне всички бисквитки от всички уебсайтове, които сте посетили. Имайте предвид, че ако изтриете всички бисквитки, предпочитанията, които сте съхранили също ще бъдат изтрити. За повече информация как да промените настройките на Вашия браузър, за да изтриете, блокирате или ограничите бисквитките, посетете http://www.aboutcookies.org , http://www.cookiecentral.com Ние използваме услугата Google Analytics с цел получаване на детайлна статистика за посетителите на нашите сайтове. Можете да научите повече за политиката на Google за защита на личните данни и използването на бисквитките на Google Analytics, като посетите следния уебсайт: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Можете да предотвратите използването на бисквитки от Google Analytics, като свалите и инсталирате на Вашия браузър добавката за блокиране на Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Също така, можете да поискате от Вашия браузър да изтрие всички обекти за уеб съхранение, записани във Вашето устройство, като следвате указанията, достъпни чрез посочените препратки: • FirefoxInternet ExplorerMicrosoft EdgeChromeSafariOpera Промени и актуализация “Музейко” ЕООД може по своя преценка да променя и допълва настоящото Уведомление по всяко време. В случай на изменение на Уведомлението, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
Музейко използва бисквитки и други подобни инструменти, за да подобри преживяването на сайта. Повече информация е достъпна в раздела “Политика за бисквитки”. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies