Политика за поверителност Музейко

Данни за Администратора

„Музейко“ ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, с ЕИК 202772419, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „ Прoф. Боян Каменов“ № 3. То има следната интернет страница https://muzeiko.bg/bg, ел. поща muzeiko@muzeiko.bg и, тел. 02/902 0000;
Музейко е първият Детски научен център в България с над 130 научни и игрови инсталации и екип от над 40 професионалисти в научната комуникация за деца.

„Музейко“ ЕООД е администратор на лични данни и сам определя целите и средствата за обработване на личните данни на физическите лица.
С нашето Отговорно лице по защита на данните можете да се свържете директно на следната ел. поща gdpr@muzeiko.bg;

Нашето Уведомление за поверителност
Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) изисква от администраторите на лични данни да предоставят определена информация на лицата относно начина на използване (обработване) на техните лични данни. Ние от Музейко изпълняваме това задължение посредством настоящото Уведомление за поверителност.

Уведомлението за поверителност съдържа информация за администратора на лични данни, данни за контакт с Музейко, отговорното лице по защита на личните данни и надзорния орган за защита на личните данни (КЗЛД).

В настоящето Уведомление ще намерите информация за целите на обработване на личните данни, срока на съхранение на данните, правните основания за обработване и където е относимо – за получателите на данни, за трансфер на данни към трети страни, както и информация относно правата Ви като субект на данни.

„Музейко“ ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни във връзка със сключване и изпълнение на договори със служители, кандидати за работа, посетители на сайта, контрагенти (клиенти, партньори, доставчици).
За ваше удобство Уведомлението за поверителност е разделено на глави, съдържащи обща информация, както и такива, отнасящи се до специфични категории субекти.

Принципи
"Музейко" ЕООД, гр. София в качеството си на администратор на лични данни осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation), Закона за защита на личните данни, както и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

"Музейко" ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
o законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
o събиране за конкретни, изрично указани и легитимни цели;
o свеждане до минимум на събираните данни;
o точност и актуалност на данните;
o ограничение на срока на съхранение, с оглед постигане на целите;
o обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Правни основания за обработване на лични данни
За дейностите ни по обработване на лични данни ние разчитаме на следните основания за законосъобразното им обработване:
o обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (чл. 6, параграф 1, б. в) от ОРЗД);
o обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (чл. 6, параграф 1, б. б) от ОРЗД);
o субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели (чл. 6, параграф 1, б. а) от ОРЗД);
o обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора (чл. 6, параграф 1, б. е) от ОРЗД).

Когато „Музейко“ ЕООД обработва чувствителни данни, каквито са например данните за здравето, ние се съобразяваме с допълнителните изисквания на ОРЗД. Така при изпълнение на цели, свързани с основната ни функция, обработваме чувствителни данни когато:
o обработването е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на администратора или на субекта на данните по силата на трудовото и осигурителното право (чл. 9, параграф 2, б. б) от ОРЗД);
o обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение (чл. 9, параграф 2, б. з) от ОРЗД).

Обработващи данни
Когато е необходимо, лични данни могат да бъдат споделяни с една или повече трети страни, свързани или не, за да обработват личната информация въз основа на подходящи инструкции и клаузи за защита на личните данни. Дружествата, които обработват данни, могат да изпълняват инструкции, свързани с трудова медицина, обучения, обработка на трудови възнаграждения и други дейности. Те са задължени по силата на договор да прилагат съответни технически и организационни мерки за сигурност, за да пазят личната информация и да я обработват само според получените инструкции.

Сигурност при обработката на лични данни
„Музейко“ ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните лични данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Вашите права като субекти на лични данни
Във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни Вие имате право на:
o Достъп до личните Ви данни.
o Коригиране или изтриване на Ваши лични данни.
o Ограничаване на обработването им.
o Право на възражение срещу обработването на Вашите данни.
o Преносимост на данните (при автоматизирано обработване и само в случаите на договор и съгласие).

За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, подайте съответното искане до администратора на лични данни „Музейко“ ЕООД, на адрес гр. София, п.к. 1700, ул. „Проф. Боян Каменов” № 3 или на имейл адрес: gdpr@muzeiko.bg .

То трябва да отговоря на минималните законови изисквания – да е в писмена форма и да съдържа:
o име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице, определени от администратора, във връзка с извършваната от него дейност;
o описание на искането;
o предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата;
o подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;
o при подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

Данни за контакт с отговорното лице по защита на данните - електронна поща: gdpr@muzeiko.bg ;
Вашето право на жалба до надзорен орган
Вие имате право на жалба до надзорния орган, ако са нарушени ваши права при обработването на личните Ви данни.
Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" №2, тел.: +359 2 915 3 518, kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg.

Информация за бивши и настоящи служители
Цели на обработването и правни основания:
Основните цели на обработване на личните данни на бивши и настоящи служители в „Музейко“ ЕООД са :
o Да се осигури изплащане на трудови възнаграждения и обезщетения както и други задължения по трудовия договор или във връзка със задължения по изпълнително производство срещу Вас.
o Да се подържа трудово досие.
o Да се подготви и предостави информация до публични организации.
o Да се издаде трудова книжка.
o Да се осъществява контакт с работника или служителя.
o Правните основания въз основа, на които обработваме личните Ви данни, са договор и изпълнение на законово задължение (чл. 6, пар. 1, б. „б“ и „в“) от ОРЗД), а именно:
o Данните във връзка със сключването на трудов договор се обработват в изпълнение на Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.
o Данните относно здравето в хода на трудовото правоотношение се обработват в изпълнение на Кодекса на труда, Закона за здравето, както и свързаните с тази материя подзаконови нормативни актове.
o За конкретни длъжности и конкретни случаи, възникнали в хода на трудовото правоотношение, се изпълняват и специални изисквания на изброените вече нормативни актове, както и на други относими такива.

Данни, които обработваме
Основните категории данни, които обработваме за Вас, са:
1. Предоставените от Вас и събрани в хода на кандидатстването Ви за съответната позиция, които се съхраняват в трудовото досие, което поддържаме за Вас.
2. Данни, необходими за сключване на трудов договор, а именно:
o Физическа идентичност – три имена, ЕГН, адрес, данни от документа за самоличност, месторождение, телефон;
o Социална идентичност - придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността, трудов стаж
o Данни относно здравето – под формата на документ за медицински преглед, в случаите когато законът го изисква;
o Данни за контакт – телефонен номер
3. Информация, събирана в хода на трудовото отношение:
o Физическа идентичност - снимки
o Икономическа идентичност – осигурителен доход, размер на възнаграждение, банкова сметка;
o Информация, свързана със съществуване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение;
o Данни относно здравето – информация от болнични листове, ТЕЛК и др.;
o Социална идентичност – образование, трудова дейност; данни относно отглеждани деца в случай на наложен запор на трудово възнаграждение;
o Данни за съществуващи задължения - в случай на наложен запор на трудово възнаграждение;
o Данни за контакт – служебен телефонен номер, електронен адрес;
o Данни от видеонаблюдение.

Източник на данните
По-голямата част от информацията, с която разполагаме, ни се предоставя от Вас лично.
Част от документите, удостоверяващи обработвана информация, се приемат само с цел снемане на съответната информация. Ние не събираме копия или оригинали на документи, в случай че нямаме нормативно основание за това.
На кого предоставяме Вашите лични данни
Като правило ние не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаи, които са посочени тук.
Информация за Вас се предоставя на трети лица, основно публични органи, във връзка с изискванията на трудовото законодателство в Република България. Получатели на информация могат да са: Главна инспекция по труда, НАП, НОИ, Агенция по заетостта, съдебни изпълнители, МВР и др.
Предаване на лични данни на трети държави или международни организации
Като правило ние не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаи, които са посочени тук. Информация за Вас се предоставя при реализиране на командировки единствено с цел изпълнение на сключения с Вас договор. При предаване на данни „Музейко“ ЕООД ще провери дали е налице адекватна защита на личните данни в държавата, в която се извършва предаването. При липса на решение на Европейската комисия относно наличие на адекватно ниво на защита, „Музейко“ ЕООД ще предава лични данни на трета държава или международна организация само, ако са предвидени подходящи гаранции и при условие, че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита. При липса на едно от двете условия, предаване или съвкупност от предавания на лични данни на трета държава или международна организация ще се извършва на някое от основанията, посочени в чл. 49, пар. 1 буква а) или б) от ОРЗД.

Срок, за който ще съхраняваме Вашите лични данни
Ние няма да съхраняваме Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. Съобразяваме се и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни (напр. Кодекс за социално осигуряване, Закон за счетоводството), за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск.
Съгласно чл. 5, ал. 7 от КСО ние съхраняваме 50 години ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения.

Информация за кандидати за работа в „Музейко“ ЕООД
Цели на обработването и правни основания
Обработването на Вашите данни в процеса на набиране на нови служители е с цел да се прецени дали сте подходящ за длъжността, за която кандидатствате, както и с цел осъществяване на контакт с Вас.

Правното основание, въз основа на което обработваме личните Ви данни, е:
• Предприемане на стъпки преди сключването на договор - чл. 6, параграф. 1, б. б) от ОРЗД, а по отношение специалните категории лични данни прилагаме чл. 9, параграф 2, б. б) и з) от ОРЗД във връзка с трудовото законодателство на Република България;
• Вашето съгласие – по чл. 6, параграф 1, б. а) от ОРЗД може да се изисква, за да съхраняваме личните Ви данни, събрани в рамките на процедура за набиране на персонал, за срок по-дълъг от 6 месеца.
• Данни, които обработваме
Основните категории данни, които обработваме са:
• Лична информация – имена, дата на раждане, месторождение, както и информация за контакт – адрес за кореспонденция, телефонен номер, ел. поща и др.
• Информация за образователна подготовка – образователна степен, допълнителна квалификация и др.
• Информация за професионален опит – предходни или настоящи организации, в които сте работили, упражняване на свободни професии и др.
„Музейко“ ЕООД връща документите по начина, по който са подадени.
На кого предоставяме Вашите лични данни
Като правило ние не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаи, които са изрично посочени тук.

Информация за Вас може да бъде предоставена на трети лица, ако по закон сме задължени да го направим.

Срок, за който ще се съхраняват Вашите лични данни
Данните се съхраняват 6 месеца от момента на окончателно приключване на процедурите по подбор. За неизбраните кандидати предоставените лични данни се унищожават не по-късно от шест месеца след приключване на процедурата по избор на кандидати.
Субект на данни, който не е одобрен за назначаване може да поиска обратно предоставени оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи психичиска и физическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж в 30 дневен срок от окончателно приключване на процедурата по подбор. „Музейко“ ЕООД връща документите по начин, по който са подадени.

Вътрешни документи на работодателя от проведения подбор могат да се съхраняват 3 години.

Информация за посетители на сайта ни
Когато посещавате нашия сайт, ние съхраняваме и обработваме лични данни за Вас. Тези данни се изпращат и съхраняват под формата на малки файлове, наречени „бисквитки“. Те са необходими за осъществяване на услугата покупка на онлайн билети чрез интернет страницата, както и за подобряване на нашите услуги към Вас, чрез запазване на предпочитания и настройки.
Някои от тези данни са минимално необходими с оглед функционирането на сайта и защитата срещу неправомерни действия към нас и Вие не можете да ги откажете.
За други сме предоставили опцията да ги управлявате – приемате или отказвате, като по подразбиране те не са включени автоматично, а са в неутрална позиция.

Данни за клиенти и посетители в „Музейко“
На Ваше разположение е предоставена възможност за закупуване на онлайн билети. Личните данни, които се предоставят там, са имейл адрес, име, фамилия.
Може да обработваме Вашите лични данни или на Вашите деца във връзка с организирани събития и игри с цел изпълнение на мероприятието и връзка с Вас при евентуална промяна, за което ще изискваме изрично Вашето съгласие.
Сроковете на съхранение за тези данни са съобразени с изпълнението на целта, а унищожаването на същите данни ще го извършим в рамките на разумен срок, определен от вътрешните ни правила.

Информационен бюлетин
Ние издаваме Информационен бюлетин, съдържащ новини за програмата и събитията на Музейко, както и актуална информация за нови продукти и отстъпки свързани с нашите услуги.
За да получавате информационния бюлетин, Вие трябва да се регистрирате в нашия сайт www.muzeiko.bg или да отбележите съгласие за регистрация за бюлетин в заявки за услуги (Рожден ден, посещения на детски градини или училищни групи, събития организирани от Музейко), обратни връзки при посещения на училищни групи или детски градини или формуляр за закупуване на сезонна или годишна карта. Ние ще използваме предоставения от Вас електронен адрес само за целите на доставянето на Информационния бюлетин.
Имате право да се откажете по всяко време от получаването на бюлетина по електронната поща, като заявите това чрез изпращане на имейл media@muzeiko.bg, без да посочвате мотиви за това или да използвате линк „Отпиши се“ или „Unsubscibe“ в края на всеки наш бюлетин.
Информация за контрагенти / партньори, клиенти и доставчици/'

Цели на обработването и правни основания
Информация за идентичността на лицата се използва за осъществяване на комуникация между страните, свързана с иницииране, изпълнение и/или прекратяване на договор или в контекста на преддоговорни отношения; за кореспонденция между страните, касаеща вида и съдържанието на договорното правоотношение – разглеждане на оферти, преговори, съгласуване на условията по договора и др.; за извършване на оперативни дейности по изпълнение на договора: приемане на работата, отчитане, банкови преводи и др.

Данни, които обработваме
Данни за:
o Физическа идентичност – три имена, ЕГН, адрес, данни от документа за самоличност, снимки;
o Използваме Ваши снимки (включително чрез поставяне на уеб страницата ни и профилите на дружеството в социалните мрежи) или снимки, на които присъствате и които са направени на организирани мероприятия на дружеството (тиймбилдинги, фирмени партита и други подобни), както и предоставени от Вас снимки за сайта или за брошури на дружеството.
o Данни относно здравето – чрез доброволно предоставяне за справка на документ, доказващ трайно увреждане, в случаите когато лицето желае да ползва намаление в това му качество;
o Данни за контакт – служебен телефонен номер, електронна поща
o Икономическа идентичност – осигурителен доход, размер на възнаграждение, банкова сметка;
o Социална идентичност – образование, трудова дейност;.
o Данни от видеонаблюдение - с цел защита на легитимните ни интереси, свързани с осигуряване сигурността на помещенията на дружеството и на нашите служители, посетители, клиенти и контрагенти, събираме данни от видеонаблюдение на определени части от офисите на дружеството. Записите се съхраняват за срок не по-дълъг от 2 месеца след заснемането.

Източник на данните
Лични данни получаваме от Вас, лично, както и от наличните публични регистри.
На кого предоставяме Вашите лични данни
Информация за Вас може да бъде предоставена на трети лица, ако по закон сме задължени да го направим.

Срок за обработване на личните данни на контрагенти
След изтичане на договора, се прекратява обработването на лични данни за целите, свързани с договорното правоотношение. Продължителността на съхранение на данните (документацията и кореспонденцията) се определя от окончателното уреждане на всички финансови задължения или каквито и да е претенции/възражения между страните. Предоставената търговска, техническа и финансово-счетоводна документация, се съхранява съгласно нормативно определените срокове в Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите и други приложими нормативни актове.

Срокът за обработване на личните данни може да бъде удължен, ако е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции, към които данните са относими. В тези случаи посочените данни може да бъдат обработвани до окончателното приключване/разрешаване на правните претенции по предвидения в закона ред.

Управление на бисквитки

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
Дата на актуализация: 07.12.2021 год.

ПРЕДМЕТ
Тази политика се отнася за бисквитките или подобни инструменти в интернет страниците www.shop.muzeiko.bg, www.muzeiko.bg, www.business.muzeiko.bg (наричани всички по-долу за краткост „Сайта“, „интернет страницата“, „Уебсайт“), обслужвани от “Музейко“ ЕООД, ЕИК 202772419, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Прoф. Боян Каменов“ № 3, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Прoф. Боян Каменов“ № 3, телефон за контакт 02 902 0000, имейл: muzeiko@muzeiko.bg (наричано по-долу за краткост „Ние“).
Когато посетите за първи път Сайта ще Ви помолим да приемете използването на "бисквитки" в съответствие с условията на тези правила. Чрез използването на нашия уебсайт и приемането на тези правила, Вие се съгласявате да използваме „бисквитките“.

СЪЩНОСТ НА БИСКВИТКИТЕ
Бисквитката е файл с малък размер, сформиран от букви и цифри, който се съхранява на Вашия компютър, мобилно устройство или друго оборудване, когато е налице достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез изискването, изпратено от сървъра на дадена уеб-страница към браузъра (например: Internet Explorer, Chrome), и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя).

С КАКВА ЦЕЛ СЕ ИЗПОЛЗВАТ БИСКВИТКИТЕ
Използваме бисквитки или подобни инструменти на нашия сайт, за да подобрим неговото представяне и Вашето преживяване в съответствие с всички приложими стандарти и законодателство в областта. В най-общи линии целта на бисквитките е да обезпечат ефективността и полезността на нашия Сайт, да осигурят правилното му функциониране и да запомнят важни действия (например какво сте избрали в „количка“, кои страници от Сайта посещавате най-често, съхранили ли сте определени настройки и дали получавате съобщения за грешка от определени страници). С помощта на бисквитките Сайтът коректно показва наличностите на продукти, които можете да добавите към списъка за покупки в количката.
Бисквитките правят възможно познаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието му в съответния начин, адаптирано за предпочитанията на потребителя. Бисквитките осигуряват на потребителя приятно изживяване по време на навигация в интернет и подпомагат Сайта, за да предлага същият подходящи за потребителите стоки и услуги, като например – предпочитанията за онлайн конфиденциалност, в количката или съответно рекламиране. Също така, се използват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как даден потребител предпочита да използва нашите интернет страници, позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на личността на потребителя. Благодарение на бисквитките в Сайта се показват коректно наличностите на продукти, които можете да добавите към списъка за покупки в количката;

КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ
Нашият сайт използва няколко вида бисквитки – задължителни, сесийни бисквитки и бисквитки на трети страни.
Задължителни бисквитки
Те са строго необходими, за да може сайтът да изпълнява своите функции и се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време, обикновено за периода, параметриран от бисквитките или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя. Използваме тези бисквитки с цел установяване автентичността на нашите потребители, когато те използват сайта, така че да можем да предоставим нашите услуги или за да можем да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги. Ние единствено информираме за тези бисквитки и не изискваме съгласието Ви за тяхното използване.

СЕСИЙНИ БИСКВИТКИ
Сесийните бисквитки са временни файлове, които остават в устройството Ви в рамките на посещението Ви в нашия уебсайт и са активни до края на потребителската Ви сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра), след което биват заличени. Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:
● за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия сайт, без да е необходимо отново да се логвате;
● за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни;
Бисквитки и технологии, в това число пиксели на трети страни
Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. Следва да бъдете информирани, че част от тези технологии на трети страни се предлагат от наши партньори или трети страни, като например Bitrix24 Inc., Altamira Softworks, s. r. o. (www.eucookie.eu) и Ecwid,Inc. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър или посредством Ваш индивидуален избор, опция за който Сайтът Ви предоставя при първото посещение в него. За други е необходимо да посетите съответните сайтове на доставчика на технологията или на браузъра и да следвате осигурените инструкции. Тези доставчици на услуги могат да събират Вашия IP адрес и информация, която не позволява лична информация за Вашите посещения на нашия сайт. Част от тези рекламни бисквитки позволяват показване на наши реклами, докато посещавате други уебсайтове. Тази информация, която не е лична идентификация, е анонимна, съгласно Политиките за поверителност на тези трети страни, и не включва вашето име, адрес, имейл адрес или друга лична информация, но вашият IP адрес може да бъде събран. Анонимната информация се събира чрез използването на пикселен маркер (известен също като "бисквитки" и маркери за действие), което е стандартна технология, използвана от повечето големи уебсайтове. Тези бисквитки и технологии често се наричат целеви (targeting cookies) и се използват за предоставяне на реклами, които са по-подходящи за Вас и Вашите интереси; ограничаване на броя пъти, които виждате реклама; измерване на ефективността на рекламната кампания; проследяване на поведението на хората, след като видят реклама. Те обикновено се инсталират от името на рекламни мрежи с разрешението на оператора на сайта. Те помнят, че сте посетили сайт, и доста често ще бъдат свързани с функционалността на сайта, предоставена от другата организация.
Използваме интеграционен инструмент (плъгин или widget code integration) на Altamira Softworks, s. r. o. (www.eucookie.eu), посредством който изискваме Вашето съгласие с някои от бисквитките и технологиите, които Сайтът използва или изисква съгласие от Вас, за да използва. Условията на нашия партньор могат да бъдат открити ТУК.
Използваме Facebook Pixel – с неговата помощ могат да се проследят действията на потребители, след като са видели или отворили реклама във Facebook. Това ни позволява да проследяваме ефективността на рекламите във Facebook и да събираме данни за статистически цели. Събраните по този начин данни са анонимни за нас, ние не получаваме информация за самоличността на потребителите. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват, така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebook може да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook.
Използваме Google Analytics, Google Tag Manager, Google Maps, всички те на Google - за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик, както и да оптимизираме представянето си.
Използваме пикселни маркери (web beacons), които обаче не поставят информация на устройството Ви, но те могат да работят заедно с „бисквитките“, за да наблюдават дейността на уебсайта.
Ако се притеснявате за рекламните бисквитки към трети страни генерирани от рекламодатели, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ
На Сайта има препратки (така наречените "връзки"), които, ако проследите, могат да Ви отведат до уеб сайтовете на други фирми и организации. Така например, ако кликнете върху Facebook “Like” бутон или се впишете чрез тази социална мрежа в нашия Сайт, Вие споделяте данни на тези трети лица. За тяхното съдържание и стратегии за защита на данните не носим отговорност. Тези други уеб сайтове, услуги и приложения могат да задават свои "бисквитки" на компютрите на потребителите, да събират данни или да изискват лична информация.

СЪДЪРЖАТ ЛИ БИСКВИТКИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

ПОДЛЕЖАТ ЛИ НА БЛОКИРАНЕ БИСКВИТКИТЕ И КАК
По принцип дадено приложение за достъп до уеб-страниците позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на приложението (на уеб-браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции на уеб-страницата.
Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемате бисквитки; например:
● в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате "бисквитките" с помощта на "Настройки", "Интернет опции", "Поверителност" и след това "Разширени";
● във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички "бисквитки", като кликнете върху "Инструменти", "Опции", "Поверителност", изберете "Използване на персонализирани настройки за историята" от падащото меню и премахнете " ";
● в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички "бисквитки", като отворите менюто "Персонализиране и контрол" и кликнете върху "Настройки", "Показване на разширените настройки" и "Настройки за съдържанието"
Блокирането на всички "бисквитки" ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове. Ако блокирате "бисквитките", няма да можете да използвате всички функции и на нашия уебсайт.

ИЗТРИВАНЕ НА БИСКВИТКИ
Можете да изтриете "бисквитки", които вече са съхранени на вашия компютър; например:
● в Internet Explorer (версия 10), трябва ръчно да изтриете файловете с "бисквитки" (можете да намерите инструкции за това ТУК;
● в Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитките, като кликнете върху "Инструменти", "Опции" и "Поверителност", след това изберете "Използване на персонализирани настройки за историята", кликнете върху "Покажи бисквитките" Бисквитки";
● в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички "бисквитки", като отворите менюто "Персонализиране и контрол" и кликнете върху "Настройки", "Показване на разширени настройки" и "Изчистване на данните за сърфирането" и други данни за сайтове и приставки "преди да кликнете върху" Изчистване на данните за сърфирането ".
Можете да деактивирате бисквитки с изключение на функционалните (необходими) такива, ръчно, чрез опция за това, която сайтът Ви предлага при първото посещение в същия.
Изтриването или деактивирането на бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уеб сайтове.

ЗАЩО БИСКВИТКИТЕ СА ВАЖНИ В ИНТЕРНЕТ
Бисквитките представляват централна точка за ефективното функциониране в интернет, помагайки за изготвянето на определен модел на предпочитания и интереси на всеки потребител. Несъгласието или деактивирането на бисквитките може да направи някои сайтове невъзможни за използване.
Отказът или деактивирането на бисквитките не значи, че вече няма да получаваш онлайн реклами, а че тези вече няма да се появяват в твоя акаунт за предпочитани и интересни, събрани чрез поведението на сърфиране.
Примери за важни роли на бисквитките (които не изискват удостоверяване чрез акаунт):
• Съдържание и услуги, адаптирани към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги.
• Оферти, адаптирани към предпочитанията на потребителя – запомняне на пароли.
• Запаметяване на филтрите за протекция срещу деца относно интернет съдържанието (опция family mode, функция safe search).
• Ограничаване на честотата на използване на рекламите – ограничаването на афиширането на дадена реклама за определен потребител на сайта.
• Предоставяне на реклами, които биха заинтересовали потребителя.
• Измерването, оптимизирането и характеристиките от analytics – как да потвърдиш дадено ниво на трафик в уебсайта, какъв тип съдържание се визуализира и начинът, по който потребителя стига до даден уебсайт (напр.: търсачки, директно, други уебсайтове и т.н.). Уебсайтовете разработват тези анализи и тяхната употреба с цел подобряване на сайта в полза на потребителите.

СИГУРНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Бисквитките НЕ са вируси! Те използват формата на обикновен текст. Не са съставени от части от кодове, така че не могат да бъдат изпълнени и нито да се изпълняват самостоятелно. Следователно, не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да стартират или да се копират наново. Тъй като не могат да изпълняват тези функции, не могат да бъдат считани за вируси.
Бисквитките могат все пак да бъдат използвани за отрицателни цели. Тъй като съхраняват информация за предпочитанията, също и за историята на сърфирането на потребителя, както на определен сайт, така и на повечето други сайтове, бисквитките могат да бъдат използвани като форма на Spyware (шпионски софтуер). Много антишпионски софтуери не са наясно с този факт и постоянно маркират бисквитките да бъдат премахнати по време на процедурите за отстраняване / сканиране / анти-вирус / анти-шпионски софтуер.
Обикновено браузърите имат вградени настройки за неприкосновеност на личните данни, които осигуряват различни нива на приемане на бисквитките, периода на валидност и автоматичното изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт.
Други аспекти на сигурност, свързани с бисквитките:
Тъй като защитата на личните данни е изключително важна и представлява правото на всеки потребител на интернет, се препоръчва да се познават евентуалните проблеми, които бисквитките могат да създадат. Чрез тях се изпраща постоянно и двупосочно информация между браузъра и уебсайта, а в случай, че хакер или друго неупълномощено лице се намеси по време на изпращане на данните, тогава информацията, съдържаща бисквитки, може да бъде прихваната.
В редки случаи това може да се случи, ако браузърът се свърже със сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр.: безжична незащитена с парола мрежа).
Друг вид атаки, базирани на бисквитки изискват грешни настройки на бисквитките в сървъра. Ако даден уебсайт не изисква от браузъра да използва само криптирани канали, хакерите могат да използват тази уязвимост, за да измамят браузърите при изпращането на информация чрез незащитените канали. Хакерите използват след това информацията с цел неоторизиран достъп до дадени уебсайтове. Много е важно да бъдете внимателни при избора на най-подходящата защита на личните данни.

СЪВЕТИ ЗА СИГУРНО И ОТГОВОРНО СЪРФИРАНЕ, БАЗИРАНО НА БИСКВИТКИ
Благодарение на гъвкавостта им и на факта, че повечето от най-посещаваните и най-големите сайтове използват бисквитки, последните са почти неизбежни.
Деактивирането на бисквитките няма да позволи достъпа на потребителя до най-срещаните и използвани сайтове, измежду които Youtube, Gmail, Yahoo и други.
Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на твоя браузър, чрез които можеш да персонализираш употребата на бисквитки в твоя браузър.

СРОКОВЕ, В КОИТО СЪХРАНЯВАМЕ ДАННИ ЗА БИСКВИТКИ
Моля прегледайте Политиката за поверителност, в която изчерпателно сме посочили сроковете за съхранение на данни от бисквитки и подобни на тях технологии.

КОНТАКТ С НАС
Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към нас, чрез формата за контакт, налична в Сайта или посредством някоя от посочените форми за контакт:
„Музейко“ ЕООД, ЕИК 202772419, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Прoф. Боян Каменов“ № 3, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Прoф. Боян Каменов“ № 3, телефон за контакт 02 902 0000, имейл: muzeiko@muzeiko.bg
ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Прoф. Боян Каменов“ № 3
Електронен адрес: muzeiko@muzeiko.bg
Телефон за контакт: 02 902 0000
We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
Музейко използва бисквитки и други подобни инструменти, за да подобри преживяването на сайта. Повече информация е достъпна в раздела “Политика за бисквитки”. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies